Порядок Створення Та Діяльність Громадського Об’єднання Без Статусу Юридичної Особи

Для створення нового громадського об’єднання повинно бути мінімум 2 засновники. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Члени Організації ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Організації за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двома членами Організації. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об’єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання. Проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів громадського об’єднання, залучати незалежних експертів до указаних перевірок. Контрольно-Ревізійна комісія/Ревізійна комісія/Ревізор/Наглядова рада (контрольний орган) має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів громадського об’єднання.

В той же час, засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення. Членами (учасниками) громадської спілки, крім молодіжної та дитячої, можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Вік членів молодіжної, дитячої спілки визначається її статутом у межах, встановлених законом. Важливо, що кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. [newline]Також засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

про громадські об'єднання

Для цього уповноважена особа подає до територіального органу Міністерства юстиції України заяву та пакет документів. Проте встановлюються https://tmr.if.ua/ й обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань. Крім того, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

Новий Закон «про Громадські Обєднання»

Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону. Специфічною особливістю статті 29 нового закону є право громадської організації, яку ліквідовано як юридичну особу з інших підстав, ніж банкрутство або порушення Конституції, продовжити свою діяльність як громадська організація без статусу юридичної особи. Для цього необхідно протягом шести місяців після дати ліквідації повідомити місцеве управління юстиції про продовження діяльності (але це право не поширюватиметься на громадські спілки).

Доступне Житло

ФОПи не є юридичними особами і теж не можуть засновувати громадські спілки, але можуть ставати їх членами як фізичні особи. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. З 1 січня 2013 року вводиться в дію Закон України «Про громадські об’єднання» (далі Закон про громадські об’єднання), з цієї ж дати втратить чинність Закон України «Про об’єднання громадян».

Навігаційне Меню

Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. Право власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об’єднання.